1 Kampreglement

Altaturneringen spilles etter spilles etter FIFAs, NFFs og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) "Bestemmelser om barneidrett" kapittel 2, for konkurranser i barneidretten, med unntak av de endringer som kommer frem av turneringsreglementet.

I Stjerneklassen spilles det etter NFFs spilleregler for fotball på små baner for spillere
over 12 år, og særskilt utarbeidede retningslinjer for Stjerneklassen.

Jury
Altaturneringen viser til  NFFs Breddereglement § 6-8  når det gjelder etablering av turneringsjury.  På lagledertreffet torsdags kveld kl. 21:30 i turneringsteltet på Alta Idrettspark (Aronnes), velges en jury bestående av tre personer blant deltagende fotballkretser. Alle jurymedlemmene må tilhøre klubb eller krets. Samme klubb kan ikke ha flere personer i juryen. 


1.1 Klasser

Gutter / Jenter

Klasse

Spillform

Nedsatt spillform

Spilletid

Født etter

- / J

20

11:11

7:7

2 x 30

01.01.2004

G / -

19

11:11

7:7

2 x 30

01.01.2003

G / J

17

11:11

7:7

2 x 25

01.01.2007

G / J  

15

11:11  

7:7

2 x 25

01.01.2009

G / J  

13

9:9  

7:7

2 x 20

01.01.2011

G / J  

11

7:7


2 x 15

01.01.2013

G / J  

10

7:7


2 x 15  

01.01.2014

G / J  

9

5:5


2 x 12

01.01.2015

G / J  

8

5:5  


2 x 12  

01.01.2016

G / J  

7

3:3


2 x 12

01.01.2017

G / J  

6

3:3


2 x 12

01.01.2018

Stjerneklassen 
(Tilrettelagt fotball)

Åpen 

7:7


2 x 10

Åpen for alle

1.2 Spilletider

Klasse

Spilletid

G/J17, G19, J20

2 x 30 min, 5min pause

 Klasse G/J15

2 x 25 min, 5 min pause

G/J13

2 x 20 min, 5 min pause

G/J11 og G/J10

2 x 15 min, 3 min pause

G/J9 og G/J8

2 x 12 min, 3 min pause

G/J7 og G/J6

2 x 12 min, 3 min pause

Stjerneklassen 

2 x 10 min, 3min pause

1.3 Ballen
I klassene J/20, G/19, G/J17, G/J15 benyttes ballstørrelse nr. 5.
I de øvrige klasser benyttes ballstørrelse Lett nr. 4.

Bruk av feil ball størrelse er ikke protestgrunnlag. Det lag som står først i programmet skal stille med godkjent kampball. I finalene i A-sluttspillet stiller arrangøren med nødvendige baller.

1.4 Banehalvdel 
Dommeren foretar myntkast og laget som vinner myntkastet bestemmer om de vil ta avspark først, eller hvilket mål de vil angripe i første omgang. 

1.5 Drakter
Bortelaget skal skifte drakter eller benytte vester dersom dommeren mener draktene er for like.
Draktnummer skal være det samme som oppført på laglisten.

1.6 Antall innbyttere
Lagene kan benytte samtlige spillere som er ført opp på innlevert lagsliste. Det er ingen begrensinger i antall innbyttere som kan benyttes i den enkelte kamp, og en spiller som er byttet ut kan settes inn igjen. 

1.7 Frammøte
En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen. Dersom et lag blir forsinket skal sekretariat varsles om dette.

Dersom et lag ikke har møtt til fastsatt kampstart regnes det som uteblitt og laget kan, dersom det ikke foreligger gyldig grunn, tape kampen 0-3. Dommeren skal dersom lag uteblir umiddelbart varsle sekretariat og rapportere forholdet til juryen.

Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til om laget som har uteblitt har gyldig grunn, og hva som blir utfallet av kampen, jf. §2-6.

Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke har møtt.

1.8 Spilleplan 
Kampene spilles på baner utpekt av arrangøren og disse er gress og kunstgress.

1.9 Forbehold om vær ol.
Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan.

1.10 Spillsystemer 
Lagene blir inndelt i puljer på minimum fire lag. Disse spiller enkel serie. I tilfeller ved lav påmelding og små puljer på kun tre lag spilles det dobbel serie. De beste lagene i hver pulje går videre til A-sluttspill som spilles som cup. De øvrige lagene i puljen går til B-sluttspill, som også spilles som cup. Antallet i de ulike sluttspillene varierer ut fra antall lag i puljene.
Ved beregning av beste treer vil kriteriene under divideres på antall spilte kamper.

Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:
A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:
B) Møtt til kamp: Det laget som har møtt til flest kamper.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
C) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
D) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
E) Innbyrdes oppgjør mellom disse lagene.

Står fremdeles flere lag likt, gjelder:
F) Loddtrekning. Dette skjer i sekretariat med de to laglederne og en representant fra sekretariat til stede.

1.11 Uavgjorte kamper i sluttspillet
Ved uavgjorte kamper i sluttspillet skal det spilles ekstraomganger på inntil 2 x 5 minutter uten pause med golden goal. Er resultatet fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, skal kampresultatet avgjøres gjennom straffespark-konkurranse. Her er det best av fem straffespark. Hvis fortsatt uavgjort benyttes en mot en straffespark til ett lag scorer og det andre bommer.

2 Konkurranse- og sanksjonsreglement

2.1 Protester 
NFFs Reaksjonsreglement § 5 om protester gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

Tidsfrist: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariat av lagleder, senest 1 time etter at kampen er ferdigspilt. For kamper spilt på de øvrige arenaer kan protesten varsles muntlig, men må leveres skriftlig snarest mulig til sekretariatet. Tidsfristen er den samme.

Varsling: Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område

Protest på spilleberettigelse: Ved eventuelle protester på spilleberettigelse må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Protestgebyr: Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 1500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

2.2 Advarsel - gult kort 
NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

Karantene: Spillere som i klassene G19 og J20, er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp i turneringen. Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.

Tidsbegrenset soning av gult kort: I øvrige klasser gjelder umiddelbar soning 5 min ved tildeling av gult kort, jf. NFFs reaksjonsreglement § 4-8. Tiden regnes fra spillet gjenopptas, og lagets lagleder er ansvarlig tidtaker.  Alle tidsbegrensede utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt. En spiller som hadde en tidsbegrenset utvisning ved kampens slutt, kan derfor delta i en eventuell straffesparkkonkurranse. Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

2.3 Utvisning - rødt kort 
NFFs Reaksjonsreglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

En kamps karantene: Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.

Flere kampers karantene: Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn én kamps karantene, skal samtlige kamper sones i turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen med fradrag for en kamp,
overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Juryen skal informere den krets klubben tilhører om karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen.

Utmåling av karantene: Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig. Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel. Juryen kan maksimalt ilegge karantene for tre kamper, jf. Breddereglementets § 6-8 (3) b). Ved forseelser som tilsier strengere reaksjon, vil saken bli oversendt NFF til behandling.

Forklaringsrett: Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være innlevert sekretariat senest 2 timer etter kampslutt.

2.4 Opptreden supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere 
Dommere skal rapportere til juryen ved åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper.
Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse

Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs reglement bli ilagt sanksjoner av turneringens jury.

2.5 Utvist trener/lagleder 
Her gjelder samme reaksjon som ved utvist spiller.

3 Reglement for spilleberettigelse

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter sitt lands reglement for spilleberettigelse, men etter Altaturneringens aldersbestemmelser.  Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen.
I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

3.1 Henteregler
flytting av spillere fra lag til lag skal kun gjøres dersom man har for få spillere.
Mellom rene 11’er-lag kan det flyttes inntil tre spillere som har spilt på et annet av klubbens lag i samme aldersklasse. Mellom blandet- og nedsatte spillform i 11’er, 9’er og 7’er-lag i klassene G/J 13 og oppover, kan det flyttes inntil to spillere. Det samme gjelder mellom rene 7’er-lag og 9’er-lag.
Når det gjelder målvakter er det lov å flytte disse fritt mellom lagene, i tillegg til de to/tre spillerne som beskrevet ovenfor.
Dette forutsetter naturligvis at spillerne er målvakt på det laget de flyttes til. 


Ved henting av spillere skal det rulleres på troppen.
Når alle i troppen har spilt en kamp for det andre laget, kan man begynne på ny runde.

Reglene ovenfor gjelder flytting av spillere som er i samme aldersklasse. Det er lov å benytte seg av ubegrenset antall spillere fra yngre klasser. Her ber vi om at trenere/ledere tar hensyn til belastning på hver enkelt spiller.

Ved henting av spillere skal lagene levere inn liste for rullering til sportslig leder før hver kamp.
Denne listen sendes til kampoppsett@altaturneringen.no.  

3.2 Bruk av overårige
Overårig: Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Altaturneringen.

Antall overårige: Det er anledning å ha inntil 2 overårige spillere på banen samtidig i 11’er og 9’er fotball. Spillere med dispensasjon inkluderes i dette antallet. I øvrige spillformer kan 1 overårig spiller benyttes til enhver tid. Overårig spiller kan ikke benyttes dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse eller høyere i sesongen. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i turneringen ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. NB! Alle spillere må ha dispensasjon fra  den enkelte fotball krets. Det er ikke lov å ha overårige spillere uten dispensasjon. 

Altaturneringen følger Finnmark Fotballkrets retningslinjer når det gjelder regler rundt overårige jenter der 2 år overårig jente behandles på lik linje som ett år overårig gutt.
Det gis i utgangspunktet ingen dispensasjoner for bruk av overårige spillere utover de gitt den enkelte fotballkrets.

3.3 Dispensensasjon på sosialmedisinsk grunnlag
Et lag har mulighet til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte tidsfrist før sesongstart. Eventuell dispensasjon skal fremvises på forespørsel. Dispensasjon kan ikke utstedes utelukkende for deltagelse i Altaturneringen.

Fremvisning av spiller/dispensasjon: Lagledere skal før kampen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere, og vise hvem disse er. Overårige spillere skal i enhver kamp bære markeringsbånd utdelt av Altaturneringen. Manglende fremvisning av spillerne før kamp er ikke protestgrunnlag. 

3.4 Sammensatte lag 
Klubber som har fått godkjent et sammensatt lag iht. Breddereglementet § 2-9 fra lagets tilhørende krets kan delta i Altaturneringen.

3.5 laglister
Alle lag skal levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Dette gjøres i påmeldingsportalen innen frist. Endringer og justeringer kan gjøres inntil en uke før turneringsstart. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne.

Laglisten kan under hele turneringen suppleres med nye spillere opptil maks 24 spillere som er det totale antall spillere som kan stå på laglisten. Ved flere lag i samme klasse skal skjema for rullering benyttes om spillere skal spille på ulike lag. (Se regel 3.1 henteregel) På laglisten skal det være opplyst draktnummer på spillerne. Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet.
Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn.

På hver lagsliste skal mobiltelefon og e-post adresse til ansvarlig lagleder under turneringen føres opp. Det er viktig at denne informasjonen er riktig slik at vi som turnering til enhver tid når rett person for evt. informasjon eller spørsmål. 

3.6 Flytting av lag
Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.